Flaske-gas - hvad skal du vide?
Transport, oplag og installationer af flaske-gas (F-gas) - Her hjælper vi dig på vej til at forstå udfordringerne ved den brandfarlige gas, samt hvordan du løser dem.
7 november, 2022 af
Event Safety, Ulrik Strehle


Hent artiklen som PDF 

Flaskegas
Der findes et væld af regler om gas. Og gasser er også mange ting. 

I beredskabet inddeles gasser traditionelt i inaktive, giftige, brandnærende, brandfarlige og acetylen. De farlige egenskaber er ikke den eneste bekymring, beredskabet har – i sig selv er en trykflaske farlig; særlig i forbindelse med brand. Og det er også der opmærksomheden bør ligge i forhold til gas-flasker:

At beskytte gasflasker mod en brand (varme), da gassen da vil udvide sig, og man risikerer en tryksprængning - se her, hvordan sådan én kan se ud.

I forbindelse med events er det som udgangspunkt kun flaskegas (F-gas), som er relevante for os. I denne artikel beskæftiger vi os derfor kun med den brandfarlige F-gas.

Reglerne alene for dette område er i sig selv omfattende. Vi forsøger her at beskrive de mest gængse problematikker, som vi støder på i vores dagligdag i forbindelse med arrangementer, koncerter og andre events, hvor vi har behov for F-gas.

Overordnet gælder der tre forskellige regelsæt for gasser: 

 • ADR for transport på vej

 • Tekniske Forskrifter for Gasser for oplag af større mængder (TF-gas) 
  Ved mindre mængder gælder bygningsreglementet.

 • Gasreglementet for gas-installationer

Transport på vej

For transport på vej gælder reglerne for farligt gods, som er beskrevet i ADR-konventionen.

Private:
Der er lempeligere regler for private, som betyder at du som privatperson (til privat formål, så som hjemligt brug, sport fritid og lign.) blot skal fastgøre gasflaskerne sikkert under transport, så de er sikret mod enhver bevægelse. Flaskerne skal være emballeret til detailsalg. Der er således ingen mængdegrænse for private (grænsen er ”eget forbrug”)

Virksomheder: Transport af farligt gods (herunder F-gas) kræver som udgangspunkt ADR-kursusbevis.

Vigtigste undtagelse til dette er håndværkerreglen, som betyder at man kan undlade at følge hele ADR-reglementet. Hvis ”håndværkerreglen” benyttes, må transporten af F-gassen ikke være det primære formål. Hovedformålet skal være transport af arbejdskraften, og gassen er således blot et værktøj for eksempelvis grillmesteren. Det skal være selve grillmesteren, der transporterer gassen. Der må i denne situation transporteres 333 kg F-gas.

I alle andre tilfælde skal det overlades til gasleverandøren at levere gassen eller en person, der har gennemført ADR-kursus og har et gyldigt bevis (Se ADR 1.1.3.1 C)

Oplag af gas

Oplag af F-gas i forbindelse med midlertidige arrangementer hører under Bygningsreglementets kapitel 5, bilag 11, som beskriver præ-accepterede løsninger.


Midlertidig camping:
Brug af F-gas i campingområder fx til grill kan ske ved den enkelte campingenhed, såfremt:

 • Max 11 kg

 • Max en gasflaske pr. apparat/grill

 • Max en reserveflaske pr. campingenhed

 • Flasker sikres mod påkørsel og placeres oprejst

Salgsområder:
Anvendelse af F-gas i salgsboder må ske i felter af 1000 m2:

 • Max en flaske pr. apparat

 • Max 11 kg

 • Reserve gasflasker opstilles i det fri

 • Flasker sikres mod påkørsel og placeres oprejst

 • Flasker med mere end 11 kg placeres i det fri afskærmet fra publikum

 • Det samlede oplag i feltet må ikke overskride 100 kg

Hvis ovenstående ikke kan opretholdes, henvises der til TF-gas.

Større oplag af gasser

For oplag af indtil 264 kg f-gas (TF-gas 2.4.11-14) i det fri skal der være en afstand på 2,5 m til naboskel samt vej- og stiskel. (TF-gas 2.7.1)
Den indbyrdes afstand til andre konstruktioner afhænger af konstruktionens afstandskrav, men vil se således ud:

 • Gasoplag 2,5 m + bygning med hård overflade 2,5 m = 5 m

 • Gasoplag 2,5 m + bygning med brandbar overflade 5 m = 7,5 m

 • Gasoplag 2,5 m + bygning med stråtag 10 m = 12,5 m

 • Gasoplag 2,5 m + telt 5 m = 7,5 m

 Såfremt disse afstande ikke kan opretholdes, kan afstanden nedsættes med en flammeskærm, som kan etableres med et betonelement, der rager 0,5 m ud på hver side af oplaget (sigtelinjen mellem oplag og bygning).

I forbindelse med sådanne oplag er der nogle ordensregler, som man skal være opmærksom på (TF-gas 2.10) 

 • Ingen parkering af motorkøretøjer

 • Personalet skal være instrueret i faren og slukning

 • Uvedkommende skal formenes adgang (aflåsning eller lign.)

 • Lagerafsnittet skal holdes rent og ryddeligt

 • Ingen letantændelig vegetation ved oplag

 • Oplaget skal sikres mod at vælte og stå på et fast og jævnt underlag


Installationer

Gasinstallationer skal altid udføres af en autoriseret installatør.

Alle gasleverandører er forpligtet til at indberette alle installationer til Sikkerhedsstyrelsen, som så udvælger, hvor der foretages tilsyn.

Som arrangører skal vi altid overlade denne del til en autoriseret installatør og aldrig lave installationerne selv.


Vejledningen er skrevet af Ulrik Strehle, Event Safety

Hent artiklen som PDF 

Event Safety, Ulrik Strehle
7 november, 2022
Del
Arkiv