Vejledning: midlertidig overnatning
De fleste kan huske, at de i løbet af deres barndom, har været på en overnatning i en hal i forbindelse med et håndboldstævne eller har sovet på en skole. Dengang var kravene lidt anderledes end de er i dag. Vi har skrevet en guide, som tager dig igennem de ting, der skal styr på for at få en tilladelse.
24 oktober, 2022 af
Event Safety, Christina Pries


Sikkerhed er prioriteret

De fleste kan huske, at de i løbet af deres barndom har været på en overnatning i en hal i forbindelse med et håndboldstævne eller har sovet på en skole. Dengang var kravene lidt anderledes end de er i dag. 

Særligt i de sidste par år, er der sket en del ændringer, der har medført flere krav. Det er i alles interesse, at sikkerheden har første prioritet - særligt når man ligger og sover.

Det sikres blandt andet ved at få arrangør gennem en ansøgningsprocess, hvor der tænkes over mange ting.

Hent vejledningen som PDF her 

Alle foreninger, institutioner og virksomheder kan stå i en situation, hvor der skal ansøges om en midlertidig overnatning. Det vil typisk være fordi stedet ikke i forvejen er godkendt til overnatning. 

Denne vejledning er lavet for at guide dig igennem ansøgningen, og de krav der stilles for at kunne få den endelige tilladelse.

Hvad skal man huske

Når man ansøger om midlertidig overnatning er der en række regler, der skal overholdes:

 • Man må ansøge om overnatning op til 7 døgn

 •  Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.

 • Ved mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.

 • Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82 I BR18

 • Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand. (se eksempler i Kapitel 7– Bilag B).

 • Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks. (se eksempler i Kapitel 7– Bilag B).

 • Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer. 


Belægningsplan

En belægningsplan går i alt sin enkelthed ud på at man laver et overblik for beredskabet - se eksemplet her fra Brand og Redning i Sønderjylland. Her viser man på en tegning, hvordan man overnatter samt at man overholder kravene.

 • Belægningsplanen skal indeholde følgende oplysninger

 • Målene for lokalet man ønsker at overnatte i

 • Markerede flugtveje så man kan komme ud

 • Beskrivelse af at flugtvejene er mindst 1,3 m brede

 • For hver overnattende skal der være afsat et areal på minimum 2,5 m x 0,75 m. (Så er der også taget højde for bagage)

 • Udgangsdøre fra lokaler skal have angivet bredde

 • Hvis der ikke er installeret ABA-anlæg skal der placeres røgalarmer i lokalet

 • Hvis der er ABA-anlæg skal der på belægningsplanen gøres opmærksom på hvor det er installeret

 • Placering af nattevagt skal markeres på planen.

 • Information på planen om hvor belægningsplanen ophænges i lokalet (lige som på et hotelværelse, hvor de typisk hænger på værelsesdøren)

 • Information på belægningsplanen om hvor mange der sover i lokalerne

 • Angivelse af målestok


Flugtveje og redningsåbninger

Bygningsreglementets administrative bestemmelser fortæller om flugtveje og redningsåbninger. Her er det, du skal bruge til ansøgningen: 

 • Fra lokaler uden flugtvejsdør direkte til det fri og til højst 50 personer skal der være mindst 1 udgangsdør, hvorfra der er flugtveje i 2 af hinanden uafhængige retninger til terræn i det fri. 

 • Sådanne lokaler, uden flugtvejsdør til det fri, skal være forsynet med godkendte redningsåbninger og der skal være mindst én godkendt redningsåbning for hver 10 personer (sovepladser) i lokalet. 

 • Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler, må ikke være mere end 2 m over terræn.

 • Fra adgangsdøre til lokaler på mindre end 75 m2, skal der være flugtveje i to modstående retninger, med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum).

 • Fra lokaler, der er større end 75 m2, skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange, med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i (eller umiddelbart ved) lokalets modstående ender.


Ansøgningsprocedure

Find ud af hvilken kommune stedet hører under. 

Din ansøgning skal sendes til kommunens byggeriafdeling- hovedpostkasse, med mindre andet er oplyst.

 Følgende oplysninger skal der være styr på når man ansøger:

 • Sted og adresse. F.eks. Lillemose Skole, Fynsvej 23, 8920 Randers nv

 • Dato og tidsrum for overnatning, samt angivelse af hvor mange overnatninger det er

 • Ansvarsleder/ansøger: Navn, mail og telefon

 • Kontakt person. Det vil sige den person man kan komme i kontakt med under hele den ansøgte periode og som er på stedet. Der kan også være flere. Men så skal det angives. 

 • Hvor mange skal der overnatte

 • Herudover vedhæfte evt. belægningsplan

Ti sidst vil vi gøre opmærksom på at deadline for midlertidig ansøgning er 4 uger før start.  

Sørg derfor altid for at være i god tid, så man kan nå at rette ansøgningen eller indsende yderligere dokumentation så sagen ikke bliver forsinket. 

Guiden er skrevet af Christina Pries, Event Safety

Hent vejledningen som PDF her:  Event Safety, Christina Pries
24 oktober, 2022
Del
Arkiv